براي شروع تربيت حيوان خود بهتر است ابتدا محدوديت هاي محيط زندگيش را به او تفهيم كنيد . آموزش اين ممنوعيتها مرحله مهمي از تمرينات بشمار رفته و در طي آن شما تسلط كافي و لازم بر حيوان خود بدست خواهيد آورد.مطالب آموزشی
در ابتداي اين مرحله شايد لازم باشد در برخورد با سگ خود كمي سختگير و جدي باشيد. بخاطر داشته باشيد اگر نتوانيد اين مرحله را بخوبي به حيوان تفهيم كنيد و برتري خود را به او بقبولانيد، در مابقي آموزش ها نيز چندان موفق نخواهيد بود.
از دو ماهگي كم كم ميتوانيد توله خود را براي انجام كارهايي كه نبايد انجام دهد مورد بازخواست قرار دهيد. اين محدوده سني آغاز دوران تربيت پذيري سگ به شمار مي رود زيرا عادت ناهنجاري كه در اين دوره شكل ميگيرد ممكن است تا پايان عمر حيوان باقي بماند.
از اين رو تربيت حيوان كه بر اساس تنبيه و تشويق استوار شده ، در اين دوره سني يعني از ٢ تا ٤ ماهگي آغاز ميشود.
سعي كنيد كلمات نهي كننده تك سيلابي از قبيل “نه و نكن” را از همان ابتدا به او بياموزيد ، آموزش اين كلمات بايد همراه با تحكم بوده و باعث شود حيوان از شنيدن آنها دچار واهمه شود.
از آنجايي كه سگ ها حيوانات بسيار باهوشي هستند ياد گرفتن اين مطلب براي آنها زياد سخت نبوده و با سرعتي باور نكردني اين محدوديت ها را فرا ميگيرند .
مطلب ديگري كه بايد به آن توجه كنيد اين است كه تنبيه كردن نبايد مدت زيادي بعد از انجام خطا صورت بگيرد ، در صورت گذشت زمان بيش از ١ دقيقه دعوا كردن و تنبيه حيوان ديگر فايده اي ندارد زيرا سگ نميتواند تجزيه و تحليل كند كه براي انجام كدام كار دعوا شده است.